Garanti

För produkter levererade av Damixa ApS gäller följande garantivillkor fra Januar 2010:

Produkter som konstateras vara behäftade med fabrikationsfel byts eller repareras utan kostnad om de returneras franko till Damixa inom två år från fakturadatum.  

På Damixas blandare, förutom Serie 30, ges 5 års droppgaranti mot dropp från kranens utlopp under följande förutsättningar:

1. Monteringen har utförts av en auktoriserad installatör och enligt gällande regler.

2. Damixa får meddelande om och godkänner reparationen innan den utförs.

2 års fullständig garanti. Därefter ytterligare 3 års droppgaranti.

Droppgarantin ersätter endast reservdelar. Garantin gäller endast i de fall defekten beror på felaktigt material eller felaktig tillverkning och den inte har uppstått på grund av felaktig hantering, fel montering eller bristfälligt underhåll, vårdslöshet eller onormalt slitage.

Om produkterna är behäftade med fel som täcks av Damixas garanti ska följande riktlinjer följas:

Fel som konstateras vid mottagandet, i samband med installationen eller efter installationen ska rapporteras till återförsäljaren som sålt produkten för överenskommelse om eventuell felavhjälpning eller retur. Därefter kontaktar återförsäljaren Damixa direkt.

Garantijobb:

 

Följande formulär är riktar sig enbart till VVS-installatörer som utför reparationer på Damixas produkter inom garantiperioden.

Syftet med detta formulär är att säkerställa en enhetlig information från Damixas återförsäljare i samband med inlämning av klagomål som rör Damixas produkter.

Formulär. Blanketten kan skrivas ut eller laddas ned till en Word-fil. Efter att ha fyllt i formuläret skickas det till damixa@damixa.com, i ämnesrutan skrivs: Garanti. I e-mail hänvisa till fakturanr, som skickas till Damixa.

Installatören ska ta kontakt med Damixa innan garantoreparationen utförs.

 

Villkor för användande av Damixas produkter

Damixa produkter är utformade för att passa alla typer av installationer och har godkänts i många länder i hela världen. Det är viktigt att vissa faktorer beaktas när man beslutar vilken Damixa modell som är bäst för dig.

Tryck-, kapacitet- och ljudvillkor

Kontrollera att den valda modellen uppfyller dina krav. Blandare för högt tryck brukar kräva minst 120-150 kPa och högst 600 kPa för att arbeta effektivt. För att göra det möjligt för 1 - och 2 - greppsblandare att klara ett mycket högt tryck bör perlatorn ersättas med ett flödebegränsning.

Krav på plats

Kontrollera att du har tillräckligt med utrymme för den valda modellen så den blir korrekt installerad. De tredimensionella skisserna och installationsinstruktionerna som finns i rutan på varje blandare (och finns under respektive produkt här på hemsidan) kommer att förse dig med blandarens dimensioner.

Rekommendation för rengöring

Moderna badrums- och köksarmaturer samt duschar tillverkas idag av mycket olika material för att tillfredsställa marknadens behov när det gäller design och funktion. För att undvika skador och reklamationer är det viktigt att tänka på vissa förhållningsregler både vid användning och rengöring.

Rengöringsmedel för armaturer och duschar

Rengöringsmedel krävs för att få bort kalkavlagringar, tänk dock på följande vid skötsel av armaturer och duschar:

• Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller saltsyra, myrsyra eller ättiksyra, eftersom dessa kan skada materialen.

• Rengöringsmedel som innehåller fosforsyra kan inte heller användas obegränsat. • Rengöringsmedel som innehåller klorblekmedel får inte användas.

• I allmänhet ska man inte blanda olika rengöringsmedel. • Använd inte rengöringshjälpmedel och liknande med slipverkan, som till exempel olämpligt skurpulver eller skursvampar. Rengöring av armaturer och duschar Följ alltid rengöringsmedelstillverkarens bruksanvisning.

Det är viktigt att:

• rengöring sker när det behövs.

• anvisningarna följs för dosering och verkningstid för rengöringsmedlet och att rengöringsmedlet inte får verka längre än nödvändigt.

• kalkavlagringar förebyggs genom regelbunden rengöring. • spreja på trasan (duken, svampen) och aldrig direkt på armaturen om rengöringsmedel i sprejflaska används, eftersom sprejdimma annars kan tränga in i öppningar och spalter på armaturerna och skada dem.

• skölja noga efter rengöringen med rent vatten så att alla rester av rengöringsmedel avlägsnas.

• För bästa resultat kan du köpa Damixa E-cloth. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Viktigt att veta

Även rester av hudvårdsmedel som till exempel flytande tvål, schampo och duschgel kan orsaka skador. Även här gäller: Skölj bort rester noga med vatten. Om ytan redan har skadats, förvärras skadorna genom inverkan av rengöringsmedel.

Vår garanti omfattar inte skador som uppstått genom felaktig behandling.

Underhåll för att förhindra frostskador


OBSERVERA: När du installerar en Damixa blandare i en sommarbostad där det kan finnas risk för frostskador, stäng av blandaren vid huvudförsörjningen och låt sedan eventuellt kvarstående vatten rinna av.

Försäljnings- & leveransvillkor

 

Introduktion

Följande försäljning och leveransvillkor gäller för alla leveranser från detta företag utom i de fall där ett alternativt avtal har upprättats i skriftlig form.

Order

Köparen är ansvarig för att få tag i nödvändiga importlicenser som kan komma att krävas.

Kataloger, broschyrer etc.

Teknisk information och illustrationer i kataloger, utskick etc är föremål för förändring och tillägg utan förvarning.

Packning

Om inte annat avtalats skriftligen är de angivna priserna inklusive förpackning eller andra skydd för transporten, som vid normala transportförhållanden är skyldig att förhindra skador eller försämring av varor tills de når den destination som anges i beställningen.

Leverans

Om inte annat avtalats skriftligen säljs varor ”ex works” och den valda metod för transporten har valts i enlighet med vårt bästa omdöme och utan ansvar för skillnader i godstrafik som kan förekomma. Om det inte har avtalats skriftligen om motsatsen, den dag då risken överförs har fastställts enligt de internationella reglerna av kommersiella uttryck (Incoterms) som upprättats av Internationella handelskammaren, som gäller vid tiden för mottagandet av ordern.

Leveransdatum

Om inte annat avtalats skriftligen, skickas en bekräftelse som anger den beräknade tidpunkten för avsändandet enligt vårt bästa omdöme. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster på grund av sen avgång.

Pris

Artiklarna levereras normalt till de priser som anges i offert eller orderbekräftelser. Om en förändring av priset uppkommer i processen dagen före överenskommet avsändande, kommer priserna automatiskt att justeras.

Returnerat gods

Varor tas endast tillbake via VVS-grossist/återforsäljere och efter föregående överenskommelse, varvid Damixa uppger ett returnummer som ska medfölja returvaran tillsammans med fakturakopia. Varorne ska vara felfria och ska returneras i oskadad originalförpackning. Förutsatt ar varorna returneras franko beräknas 20 % returavdrag.

Fritt från ansvar

Företaget kan inte ta ansvar för förseningar, makuleringar eller andra problem som ett resultat av arbetskonflikter och andra liknande omständigheter som parterna inte råder över, såsom brand, krigs uppbåd eller oförutsedda krav på militärtjänstgöring av motsvarande omfattning, rekvisition, konfiskering, valutarestriktioner, uppror och oroligheter, brist på transportmedel, allmän brist på artiklar, avslag från fabrik, inskränkningar av drivkraft samt fel i leveranser från underleverantörer eller förseningar av sådana leveranser, då det berodde på några av de omständigheter nämnde i denna post.

Återexport

Produkter kan inte återexporteras utan skrivet avtal.

Skiljedom

Eventuella tvister om dessa försäljningsvillkor eller till följd av ytterligare avtal eller om rättsliga frågor som behandlas, skall avgöras enligt dansk lag, men kan inte bli föremål för prövning av domstol och kommer att avgöras av skiljedom i enlighet med dansk lag.

Produktgodkännande

 

Damixa garanterar kvalitet och tillförlitlighet. Damixa produkter tillverkas med högsta standard, med den allra senaste produktionstekniken.

Damixa produkter konstrueras och tillverkas till största specifikation och uppfyller nödvändiga godkännanden världen över.

 

WRAS

DVGW

Kiwa

LGA

BELAQUA